Domů > Praktické informace > Vstupné > Permanentka na rok 2024 > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PERMANENTEK TECHMANIA SCIENCE CENTER A ČLENSTVÍ V TECHMANIA KLUBU

 Úvodní ustanovení

  1. Pořadatelem programu Techmania Klub (dále jen „Klub“) je Techmania Science Center o.p.s., se sídlem U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 89, IČ: 263 966 45, DIČ: CZ 263 966 45 (dále jen „TSC“).
  2. Tato pravidla stanoví vzájemná práva a povinnosti TSC a členů Klubu. Na právní vztahy související s členstvím v Klubu se uplatní český právní řád.
  3. Klubové výhody se vztahují výhradně na nabídku TSC, není-li v případě konkrétního produktu/služby stanoveno jinak.
  4. Správcem osobních údajů, které se nacházejí v databázi Klubu, je TSC.
  5. Aktuální verzi pravidel je možno najít na webových stránkách techmania.cz/klub a na recepci TSC.
 1. Registrace a vystavení karty
  1. Podmínkou platné registrace a vzniku členství v Klubu je řádné a úplné vyplnění přihlašovacího formuláře, poskytnutí fotografie a udělení Souhlasu s jejich zpracováním a používáním (dále jen „Souhlas“) a uhrazení stanovené ceny za roční permanentní vstupenky.
  2. Registrace je možno provést osobně na recepci TSC. Na základě registrace bude vystavena identifikační karta člena (dále jen „karta“) opatřená fotografií, jménem majitele a rokem narození.
  3. Při registraci pracovníci recepce žadatele pro potřeby karty vyfotografují.
  4. Každá karta bude obsahovat označení typu permanentní vstupenky (plnocenná, snížená, rodinná). Na každý typ permanentní vstupenky se vážou podmínky uvedené v bodě 3 těchto pravidel.
  5. Každý majitel může vlastnit jen jednu kartu. V případě rodinné permanentní vstupenky obdrží každý člen rodiny vlastní kartu.
  6. Karta platí pro období vyznačené na této kartě. Při zaplacení ceny permanentní vstupenky na další rok bude vystavena karta nová.
  7. Kartu není možné zpět vyměnit za finanční hotovost.
 2. Podmínky členství
  1. Karta je nepřenosná.
  2. Členem Klubu se může stát:
   1. fyzická osoba; osoba mladší 15 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce,
   2. rodina čítající max. čtyři (4) osoby, z nichž je alespoň jedno dítě mladší 15 let (rodinná permanentka). Rodinná karta se vztahuje na konkrétní osoby a je rovněž nepřenosná, a to jako celek i v jednotlivých osobách. Výhody rodinné vstupenky může rodina čerpat pouze jako celek. Na individuální návštěvy jednotlivých členů se vztahují výhody pouze pro jednotlivce,
  3. Ceny permanentních vstupenek jsou stanoveny platným ceníkem zveřejněným na webu www.techmania.cz.
  4. Členství v Klubu je totožné s dobou platnosti permanentní vstupenky (karty). Členství v klubu se zřizuje vždy na 14 měsíců, a to kalendářní rok včetně jednoho měsíce předcházejícího a jednoho měsíce následujícího kalendářnímu roku, ve kterém je permanentní vstupenka platná. Není-li zakoupena nová permanentní vstupenka na další období, členství automaticky zaniká.
  5. TSC si vyhrazuje právo zrušit členství v Klubu držiteli karty, který hrubým způsobem poruší návštěvní řád TSC nebo tato pravidla. Nárok na vrácení peněz v takovém případě nevzniká.
  6. Člen Klubu může své členství kdykoli ukončit bez udání důvodů. Nárok na vrácení peněz v takovém případě nevzniká.
 3. Výhody členství
  1. Karta opravňuje svého majitele k neomezenému volnému vstupu do všech expozic TSC.
  2. Karta opravňuje majitele k čerpání jednorázových výhod, které TSC v rámci Klubu vyhlásí. Vyhlášení bude provedeno zveřejněním na webových stránkách www.techmania.cz/klub.
  3. Členům Klubu bude TSC zasílat pomocí emailu newsletter informující o novinkách TSC, jakož i o aktuální nabídce Klubu.
  4. Karta opravňuje držitele k čerpání výhod vyplývajících z členství TSC v Association of Science – Technology Centers (ASTC). Jednotlivé organizace sdružené v ASTC si určují konkrétní výhody samostatně – jedná se např. o volné vstupy. Aktuální seznam všech sdružených organizací je zveřejněn na astc.org.
 4. Používání karty a čerpání výhod
  1. Čerpání výhod je možné pouze po předložení karty na pokladně TSC nebo partnerského science centra.
  2. Aby mohla být od ceny kupované vstupenky dle bodu 4 těchto pravidel odečtena sleva, je nutné provádět platbu osobně na pokladně TSC (rezervaci je možné provést on-line předem, platbu však nikoli). Při on-line platbách není možné slevu uplatnit!
  3. Kartu musí předkládat pouze její právoplatný držitel.
 5. Ochrana osobních údajů
  1. Osobní údaje člena Klubu jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
   o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  2. Vyplněním registračních údajů člen Klubu souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů (v případě rodinné permanentní vstupenky osobních údajů všech uvedených členů rodiny) uvedených na žádosti o permanentní vstupenky za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z členství v Klubu. Člen Klubu bere na vědomí, že osobní údaje musí uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje je možné aktualizovat na recepci TSC. Osobními údaji se pro zde uvedené účely míní především – jméno a příjmení, email, datum narození a PSČ.
  3. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a speciálních nabídek pro členy klubu prodávajícím na elektronickou adresu člena Klubu (email) uvedenou na žádosti o permanentní vstupenku. Ze zasílání obchodních nabídek a korespondence elektronickou cestou se člen Klubu může kdykoli odhlásit.
  4. TSC uvádí, že PSČ zpracovává TSC pouze pro statistické a marketingové účely TSC.
  5. TSC se zavazuje, že údaje uvedené v registračním formuláři Klubu využije výhradně pro potřeby Klubu nebo pro statistické a marketingové účely dle čl. 6 písm. d) těchto pravidel.
  6. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci TSC (neautomatizovaným způsobem ve fyzické formě) a jsou uchovávány v šanonech, které jsou uloženy v uzamykatelných skříních odpovědných osob TSC. Přístup k těmto údajům je dále chráněn systémem přístupových karet do kanceláří, který je nastaven dle rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců TSC. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze v případě, bude-li to nutné na základě zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejněny.
  7. V případě, že by se kupující domníval, že TSC provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat TSC o vysvětlení,
   • požadovat, aby TSC odstranil takto vzniklý stav.
  8. Požádá-li člen Klubu o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu TSC povinen tuto informaci předat. TSC má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  9. Po zániku členství budou osobní údaje člena Klubu vymazány nebo skartovány.
 6. Ztráta karty
  1. Při ztrátě, odcizení či poškození originální karty může člen Klubu požádat o náhradní kartu.
  2. Za vystavení náhradní karty si TSC účtuje poplatek 80 Kč.
  3. Náhradní kartu je možné vystavit pouze na recepci TSC. Recepční je přitom oprávněn/a nahlédnout do dokladů totožnosti člena Klubu a zkontrolovat, zdali údaje souhlasí s osobními údaji uvedenými v databázi Klubu.
  4. TSC nenese odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou karty nebo jejím zneužitím třetí osobou, pokud nebude prokázáno, že ke škodě došlo jednáním TSC.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. TSC může kdykoli provádět změny a úpravy těchto pravidel. Změny budou provedeny zveřejněním nových Pravidel na webových stránkách a uložením na recepci TSC. Pokud člen Klubu do 1 měsíce od zveřejnění změn nezruší své členství v Klubu, má se za to, že s novým zněním pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  2. TSC může Klub kdykoli zrušit. V takovém případě nabídne členům klubu adekvátní náhradu.
  3. Tato pravidla jsou platná od 6. 12. 2018. Pravidla předcházející těmto postrádají vydáním tohoto dokumentu platnost.