Domů > O Techmanii > Ochrana osobních údajů > Zásady zpracování osobních údajů v Techmania Science Center

Zásady zpracování osobních údajů v Techmania Science Center

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Proto jsme zpracovali tyto zásady, které jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

Tyto zásady byly vypracovány pro Vaší informovanost o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, jak dlouho je uchováváme, jak je chráníme a také jaká práva v souvislosti s jejich zpracováním máte. Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů především zákazníků Techmania Science Center („TSC“) a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, a dále návštěvníků internetových stránek provozovaných TSC.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme Techmania Science Center o.p.s., IČ: 26396645, se sídlem U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 89 a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, včetně administrace a provedení případných plateb, dále rozpoznaní chování návštěvníků, nových trendů, díky čemuž můžeme přizpůsobovat a zvyšovat kvalitu našich služeb.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci registrace uživatele na našich internetových stránkách, v rámci objednávek některých našich produktů či služeb), nebo i na základě uzavřené smlouvy, případně Vámi uděleného souhlasu.

2.1 Jedná se tak nejčastěji o osobní údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

Která data jsou osobní údaje? Na základě čeho data sbíráme?
Z jakého právního titulu
Proč tato data sbíráme?
účel zpracování osobních údajů

 1. rezervace produktu/služby
 2. účetní a daňové účely
 3. získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
 4. správa uživatelských účtů ke službám
 5. zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 6. zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových
 7. zajištění ochrany zdraví a majetku
 8. plnění ostatních zákonných povinností
Vazba na konkrétní produkt/službu
1 2 3 4 5 6 7 8
(Titul), jméno a příjmení Plnění smlouvy x x x x x x rezervační systém
www.eshop.techmania.cz
Adresa bydliště Plnění smlouvy x x x www.eshop.techmania.cz
Telefon Plnění smlouvy x x x www.eshop.techmania.cz
Email Plnění smlouvy x x x x www.eshop.techmania.cz
Název firmy Plnění smlouvy x x www.eshop.techmania.cz
IČ, DIČ Plnění smlouvy x x www.eshop.techmania.cz
Zašifrované heslo Plnění smlouvy x x www.eshop.techmania.cz

2.2 Dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

Která data jsou osobní údaje? Na základě čeho data sbíráme?
Z jakého právního titulu
Proč tato data sbíráme?
účel zpracování osobních údajů

 1. zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 2. zajištění ochrany zdraví a majetku
 3. provádění analýz a měření
Vazba na konkrétní produkt/službu
1 2 3
IP adresa Oprávněný zájem x   x www.techmania.cz
www.eshop.techmania.cz
Google Analytics
Soubory cookie Souhlas x   x www.techmania.cz
www.eshop.techmania.cz
Google Analytics
Kamerové záznamy z externích a interních prostor TSC Oprávněný zájem   x   Venkovní a vnitřní prostory budovy science centra a planetária

3. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a uchováváme je po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost TSC povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Plnění smluvního vztahu – 5 let

 1. Rezervace produktu/služby v rezervačním systému – do odvolání
 2. Účetní a daňové účely 5 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 3. Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – 2 týdny
 4. Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení uživatelského účtu

    (o zrušení uživatelského účtu se musí napsat žádost na email info@techmania.cz)

 1. Zvýšení bezpečnosti poskytování služeb – permanentně
 2. Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – 5 let
 3. Zajištění ochrany zdraví a majetku – 3 dny
 4. Plnění ostatních zákonných povinností – neomezeně
 5. Provádění měření analýz chování návštěvníků – permanentně

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

V rámci TSC jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti TSC či zaměstnancům zpracovatelů, v rámci plnění jejich úkolů a povinností, to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tyto osoby jsou povinny zachovávat o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

Společnost TSC je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • zpracovatelé našich rezervačních stránek (Softech, s.r.o. se sídlem Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň, IČ: 45330018; Perfect System, s.r.o.; Systém Colosseum – Plzeňská vstupenka, Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň, IČ: 252 20 683)
 • osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí (Medea PR, s.r.o., se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, IČ: 251 30 013)
 • poskytovatelé platebních brán (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242),
 • poskytovatelé analytických nástrojů (Google Analytics, Google Adwords).

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Proč používáme cookies?

Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Co jsou cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a k ochraně Vašich dat.

Jaké typy souborů cookies používáme:

Analytické

Umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí, podle nich se snažíme naše internetové stránky techmania.cz, techmania-rezervace.cz a edu.techmania.cz zlepšovat, aby s nimi byli uživatelé spokojenější.

Funkční

Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování na webu. Jde např. o informaci o preferované jazykové mutaci webu, kterou si uživatel zvolil.

Zabezpečení

Soubory cookie zabezpečení se používají k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Web Typ cookies Aplikace využívající cookies
techmania.cz Analytické cookies Google Analytics
Funkční cookies redakční systém, Youtube
edu.techmania.cz Analytické cookies Google Analytics
Funkční cookies redakční systém, Youtube
rezervace-techmania.cz Analytické cookies Google Analytics
Funkční cookies rezervační systém
Zabezpečovací cookies
rezervace.techmania.cz Analytické cookies Google Analytics
Funkční cookies rezervační systém
Zabezpečovací cookies

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

6. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat),
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích),
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu či zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

7. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebudete moci tuto službu využívat).

8. Jak jsou Vaše data zabezpečena?

Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci TSC (neautomatizovaným způsobem v elektronické formě) a jsou uchovávány v souborech, které jsou uloženy na výše uvedených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců TSC. Data uložená v souborech jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady (https://www.jaknainternet.cz/). Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

9. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo požadovat přenesení údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ,

a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v čl. 13 a následujících GDPR po nabytí jeho účinnosti.

10. Co dělat, pokud chci vědět informace ohledně zpracování mých osobních údajů u TSC nebo nechci, abyste mé osobní údaje nadále zpracovávali?

V případě jakéhokoli dotazu ohledně osobních údajů, využití práv dle bodu 9 těchto zásad nebo  odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů napište email na adresu: info@techmania.cz či dopis na adresu: Techmania Science Center o. p. s., U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžete být požádáni o prokázání Vaší totožnosti, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.