Domů > Praktické informace > Návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvní řád

ÚVOD:

 1. Zakoupením vstupenky do Techmania Science Center o. p. s., IČ:  263 966 45, se sídlem U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň (dále jen „TSC“) se návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen ho dodržovat a dbát pokynů zaměstnanců TSC.
 2. Tento návštěvní řád se vztahuje na prostory science centra a Planetária, případně na venkovní prostory náležející k TSC.

 

OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPENKY:

 1. Informace o otevírací době jsou uvedené na vstupních dveřích, na recepci a na webových stránkách www.techmania.cz. Případná změna otevírací doby je vyhrazena a oznámena na výše uvedených webových stránkách a na vstupních dveřích do budov TSC.
 2. Aktuální ceník vstupného je zveřejněn na vstupních dveřích, na recepci a na webových stránkách www.techmania.cz.
 3. Vstupenky je možné zakoupit online na https://eshop.techmania.cz nebo osobně na recepci TSC. Režim permanentek je popsán na uvedených webových stránkách.
 4. Držitelé poukazů na volné vstupenek mohou poukaz uplatnit na recepci TSC a vyměnit za vstupenku nebo uplatní poukaz na https://eshop.techmania.cz kde zakoupí vstupenku zadáním jedinečného kódu, který je uvedený na zadní straně poukazu.
 5. Vstup do prostor je možný pouze s platnou vstupenkou.
 6. TSC si vyhrazuje právo přerušit prodej vstupenek z důvodů překročení kapacity návštěvníků ve všech prostorách TSC.
 7. Při vytížených dnech je možné si pro vstup na promítání filmu v planetáriu zřídit rezervaci (za poplatek) na recepci TSC nebo online přes www.techmania.cz.
 8. TSC si vyhrazuje právo zrušit promítání filmu, pokud 15 minut před jeho začátkem nebude zakoupena žádná vstupenka.
 9. V případě požadavku promítání filmu v cizojazyčné verzi je nutno tuto skutečnost nahlásit nejpozději 30 minut před začátkem filmu na recepci TSC. Pro využití sluchátek pro poslech filmu v cizím jazyce je třeba uhradit poplatek.
 10. TSC je oprávněna dočasně bez náhrady vyřadit z provozu (užívání) exponáty, části expozic, výjimečně také celé expozice, které jsou poškozeny, v opravě, revizi, v přípravě, rekonstrukci či inovovány. Takové vyřazení z provozu je náležitě označeno a návštěvníci nesmí s danými exponáty manipulovat nebo vstupovat do takových expozic.

 

VSTUP DO PROSTOR:

 1. Vstup a pobyt v objektech TSC je podmíněn dodržováním zákonů a interních předpisů provozovatele – především Návštěvního řádu a provozního řádu jednotlivých místností. Tyto dokumenty jsou k dispozici na recepci TSC a na webových stránkách TSC.
 2. Dětem mladším 15 let je vstup do prostor povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let, která je po celou dobu za dítě odpovědná (zaměstnanci tuto odpovědnost nepřebírají).
 3. Některé expozice mohou mít omezený věkový, váhový či výškový limit vstupu, což je vyznačeno před vstupem do expozice.
 4. Do vnitřních prostor TSC je zakázán vstup s kolem, koloběžkou, na kolečkových bruslích, skateboardu a jiných podobných dopravních prostředcích. Tento zákaz se vztahuje i na jejich používání ve vnitřních prostorách.
 5. Zvířatům je vstup do TSC zakázán, výjimkou jsou asistenční psi.
 6. V prostorách TSC je zakázáno kouřit (včetně používání elektronických cigaret) a manipulovat s otevřeným ohněm.
 7. Do budov TSC je zakázáno vnášet alkohol, drogy, toxické a omamné látky, zbraně, výbušné látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku TSC nebo osob přítomných v TSC. O bezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pracovník TSC.
 8. Pracovníci TSC mají právo odepřít vstup osobám, u nichž je důvod se domnívat, že jejich návštěva by mohla narušit veřejný pořádek, bezpečnost, ohrozit zdraví osob, majetek TSC nebo osob přítomných, čistotu prostor či dobré mravy. Taková osoba, stejně jako osoba jenž hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu, může být také vykázána z prostor TSC, a to bez nároku na vrácení vstupného. Vykázat lze také osoby podezřelé z opilosti, pod vlivem omamných prostředků či osoby v silně znečistěném oděvu, zapáchající nebo osoby asociálního chování, a to z důvodů uvedených v předchozích větách.
 9. V prostorách laboratoří, kluboven, dílen a dále v prostorách projekčního sálu Science on a Sphere a projekčním sálu planetária je návštěvník povinen chovat se mimo výše uvedené také dle provozního řádu těchto místností.

 

ÚSCHOVA VĚCÍ, ZTRÁTY A NÁLEZY

 1. Návštěvníci vstupují do expozice TSC bez rozměrných zavazadel. Pro odložení zavazadel a oděvů mohou využít šatny, odkládacích uzamykatelných boxů a uzamykatelných klecí (pro hromadné návštěvy) ve vstupní hale. Za věci odložené mimo prostory sloužící k úschově zavazadel a oděvů TSC neručí.
 2.  V případě ztráty klíčku od boxu nebo klece, vydá recepce TSC náhradní klíček, a to na základě identifikace obsahu boxu před jeho otevřením, sepsání protokolu o otevření boxu a uhrazení poplatku 100 Kč  jako náhradu za nezbytnou výměnu zámku.
 3. Ztráty a nálezy řeší recepce TSC.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A BEZPEČNOST:

 1. Návštěvníci zacházejí s exponáty standardním způsobem dle popisku uvedeného na exponátu (pokud je u/na exponátu uveden), se kterým jsou povinni se seznámit. Návštěvníci jsou povinni respektovat při manipulaci s exponáty pokynů zaměstnanců TSC.
 2. Návštěvníci exponáty záměrně nepoškozují a při experimentování si vždy počínají opatrně a zejména ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
 3. Návštěvník, který způsobí v TSC svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných právních předpisů. Při hromadných návštěvách odpovídá za školní skupinu odpovědný pedagogický pracovník, u organizovaných skupin odpovídá vedoucí či průvodce skupiny.
 4. TSC neodpovídá za škody způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob nebo vlastním jednáním v rozporu s tímto návštěvním řádem, právními předpisy nebo zdravým rozumem.
 5. Odpovědnost za škody vzniklé návštěvníkům TSC prokazatelně během návštěvy science centra či Planetária vinou zaměstnanců TSC nebo jiných okolností přímo souvisejících s návštěvou TSC se řídí obecně platnými právními předpisy.
 6. Je zakázáno:
  • vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
  • manipulovat s  věcmi, které nejsou určeny k používání,
  • házet jakékoliv předměty ze schodišť či jiných vyvýšených prostor,
  • zasahovat do elektroinstalací, vodoinstalací a jiných rozvodů (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.),
  • zneužívat věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
  • v expozici běhat, odkládat předměty na exponáty a konzumovat jídlo a pití.
 7. Návštěvníci jsou povinni vyvarovat se nebezpečí pádu, přepadnutí nebo propadnutí z výšky u vyšších konstrukcí, ochranných zábradlí a řetízků a podobných míst. Zvláště pak není dovoleno umožnit dětem výstup na takové konstrukce.
 8. Návštěvník je při zjištění povinen bezodkladně nahlásit pracovníkovi TSC:
  • závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku,
  • zranění jakékoliv osoby,
  • vlastní úraz (na recepci TSC se sepíše protokol).

 

KRIZOVÉ SITUACE:

 1. Krizové situace jsou vyhlašovány akustickým signálem a hlášením.
 2. V případě evakuace je každá, v té chvíli přítomná, osoba v objektu TSC povinna řídit se evakuačním řádem.
 3. V případě požáru neprodleně opusťte prostor expozice nejblíže značeným únikovým východem (viz evakuační plán). Je nutné se řídit pokyny zaměstnanců TSC, členů požární hlídky, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému. Ohlašovna požáru je na recepci.
 4. V případě krizové situace nevzniká nárok na vrácení vstupného. V případě krátkodobé krizové situace je návštěvníkovi umožněno dokončit návštěvu po skončení krizové situace.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ, VIDEOZNÁZNAMY A VNITŘNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

 1. Fotografování a natáčení v expozicích science centra a planetária je povolené.
  V projekčním sále planetária a 3D Cinema není dovoleno fotit a natáčet video.
 2. Jakékoliv obrazové nebo zvukové záznamy pořízené v prostorech TSC nebo Planetária není možné použít pro komerční účely.
 3. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky TSC je zakázáno.
 4. Každá osoba vstupující do prostor TSC svým vstupem bere na vědomí, že objekty TSC včetně venkovních prostor jsou monitorovány kamerami a že je pořizován záznam za účelem ochrany majetku, zdraví a života osob, dále za účelem plnění právních povinností (např. oznamovací povinnost při podezření na spáchání protiprávního jednání). V případě, že jsou osobní údaje návštěvníka získány formou kamerového záznamu, je subjekt údajů informován o použití kamerového systému formou viditelného piktogramu umístěného v místech dotčených kamerovým systémem.
 5. V některých případech jsou v prostorách TSC a Planetária pořizovány fotografie a videozáznamy z expozic bez možnosti rozpoznání obličeje – např. osoby testující exponát, program v show prostoru apod. Účelem takového pořízení je např. poukázání na nový exponát, expozici nebo show a uveřejnění takových fotografií nebo videozáznamů na stránkách www.techmania.cz, FB stránky Techmania Plzeň a instagram Techmania, a to pro marketingové účely.
 6. V případě, že je zájem na tom, aby byl zabírán i obličej návštěvníka, pak je s takovou osobou uzavřený písemný informovaný souhlas, jehož obsahem je také způsob uveřejnění pořízených fotografií.
 7. Bližší informace o zpracování a nakládání s fotografiemi a videi jsou uvedeny na www.techmania.cz v sekci O Techmanii / Ochrana osobních údajů / Zásady zpracování osobních údajů v Techmania Science Center.

 

OBČERSTVOVACÍ ZÓNA:

 1. K občerstvení slouží restaurace, která je umístěna v prvním nadzemním patře science centra. Restaurace a její provoz je otevřen pouze v otevírací době science centra.
 2. V přilehlé odpočinkové zóně je dovoleno konzumovat zakoupené i vlastní jídlo a pití.

 

PARKOVIŠTĚ:

 1. Pro návštěvníky a hosty TSC je umožněno parkovat osobní automobily a motocykly na označených parkovištích na vyhrazených místech.
 2. Pro autobusy jsou vyhrazená speciální parkovací místa, pro výstup a nástup osob slouží tomu určený prostor podél Planetária a podíl parkoviště na terase. Obratiště se nachází za budovou TSC.
 3. Parkoviště je monitorované kamerami. Parkoviště není hlídané.
 4. Parkoviště je zpoplatněno dle ceníku. Parkovací poplatek je možné uhradit na recepci TSC nebo v automatické pokladně u parkoviště.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. Přání, pochvaly, náměty a připomínky může návštěvník uvést v Knize přání nebo v Dotazníku spokojenosti, oboje umístěné na recepci.
 2. Návštěvník má právo reklamovat služby nabízené TSC. K reklamaci slouží formulář, který na vyžádání obdrží na recepci TSC.
 3. V případě, že by nebyla tato pravidla dodržena, pracovníci TSC mají právo učinit nezbytné kroky vedoucí k zajištění bezpečnosti, plynulosti provozu a ochrany majetku uvnitř science centra a na jeho okolním pozemku.
 4. Žádáme návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny, příkazy a běžné zásady slušného chování.
 5. V případě, že by nebyla tato pravidla dodržena, pracovníci TSC mají právo učinit nezbytné kroky vedoucí k zajištění bezpečnosti, plynulosti provozu a ochrany majetku uvnitř science centra a na jeho okolním pozemku.
 6. Situace a okolnosti tímto Návštěvním řádem neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Platnost od 1. 4. 2022

 

V případě, že by nebyla tato pravidla dodržena, pracovníci Techmania Science Center mají právo učinit nezbytné kroky vedoucí k zajištění bezpečnosti, plynulosti provozu a ochrany majetku uvnitř science centra a na jeho okolním pozemku.