Domů > Pracovní pozice > 2022 > Červenec > Ředitelka / Ředitel mateřské školy

Ředitelka / Ředitel mateřské školy

Techmania Science Center o. p. s.

 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo

ředitelky / ředitele mateřské školy

s kapacitou 24 dětí, se sídlem U Planetária 2969/1, Plzeň

Předpoklady

 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení školy a školských zařízení
 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání
 • schopnost koncepční práce při vzniku nové školy

Požadavky

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění některých pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
 • svéprávnost a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření nebo řídící činnosti nebo činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 3 roky

 

Písemně zašlete

 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladů o nevyšším dosaženém vzdělání, případně jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy (např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.)
 • kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • kopie dokladů o splnění praxe dle 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem)

Požadované doklady doručte nejpozději do 14. 8. 2022 do 18 hodin (rozhodující je datum a čas doručení) osobně nebo poštou na adresu: Techmania Science Center o.p.s., U Planetária 2969/1, Plzeň 301 00 nebo do datové schránky: uvd7fks

Obálku / zprávu datové schránky označte slovy: Konkurz MŠ – NEOTVÍRAT!

Upozornění: Ke konkurznímu řízení budou pozváni pouze uchazeči, kteří doloží kompletní doklady.

Pro případné dotazy a informace se obracejte na Vedoucí Administrace Bc. Miroslavu Chumovou, e-mail: miroslava.chumova@techmania.cz